தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிங்காதனம். மழவராயன் திருப்பள்ளிக்கட்டில் (M. E. R. 306 of 1929- 30). Throne;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. + பள்ளி +. Throne; சிங்காதனம்.மழவராயன் திருப்பள்ளிக்கட்டில் (M. E. R. 306 of1929-30).