தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயில்மூர்த்திக்குப் பொன்முலாமிடுதல். (M. E. R. 16 of 1932-3.) To gild the image of the deity;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v.tr. < திரு + நிறம் +. To gild the image of thedeity; கோயில்மூர்த்திக்குப் பொன்முலாமிடுதல்.(M. E. R. 16 of 1932-3.)