தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பண்படுத்தபட்ட நிலம் ; நன்செய் நிலம் ; ஒப்பனை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • காடுதிருத்திச் சாகுபடிக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட நிலம். மன்றச்சநம்பி திருத்துக்குத்தெற்கில் (S. I. I, iv. 147). Reclaimed land;
 • நன்செய் நிலம். வயல் பிச்சைப்பிள்ளை திருத்தெல்லாம் (குற்றா. குற.11, 2). Cultivated wet land, paddy field;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • III. v. t. mend, amend, reform, correct, improve, சீர்படுத்து; 2. make even, level, சமனாக்கு; 3. unscale or clean fish etc., 4. scour, polish by scouring; 5. perform moral actions properly, நற்கிரியை நடத்து. திருத்திப்போட, --விட, to improve a person, land etc.; to prepare the ground for sowing etc. திருத்திவைக்க, to make fit. திருத்துதல், திருத்துகை, v. n. amendment, improvement. குணந்திருந்த, to improve one's disposition. பேச்சுத்திருந்த, to correct one's pronunciation. பூமிதிருத்தியுண், (ஔவை) till the ground and eat, live happily by tilling the ground.
 • s. a cultivated ground, a plantation.

வின்சுலோ
 • [tiruttu] ''s.'' Cultivated ground, a plan tation, பயிர்செய்தநிலம்.
 • [tiruttu] கிறேன், திருத்தினேன், வேன், திருத்த, ''v. a.'' To correct, rectify, amend, adjust, சரிப்படுத்த. 2. To reform, reclaim, redress, குணப்படுத்த. 3. To elaborate, to perfect, பூர்த்திசெய்ய. 4. To mend, repair, refit; to meliorate, சீர்ப்படுத்த. 5. To im prove land, or the mind; to discipline the mind, பண்படுத்த. 6. To persuade, or pre vail on one; to induce consent to a bar gain or proposal, உடன்படுத்த. 7. To level, to make even, சமனாக்க. ''(c.)'' 8. To clean fish, &c., to prepare vegetables, &c., for cook ing, மேற்புறணிகழிக்க. 9. To scour, to polish by scouring, மினுக்க. 1. To perform moral actions properly, நற்கிரியைநடத்த. ஆளைத்திருத்திப்போட்டான். He has improv ed the man. பூமிதிருத்தியுண். Tilling the ground, eat. ''(Avv.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < திருத்து-. Cultivatedwet land, paddy field; நன்செய் நிலம். வயல்பிச்சைப்பிள்ளை திருத்தெல்லாம் (குற்றா. குற. 11, 2).
 • திருநட்டக்கணப்பெருமக்கள் tiru-naṭṭa-k-kaṇa-p-perumakkaḷn. < திரு +. A classof temple authorities; கோயிலதிகாரிகளுள் ஒருசாரார். (S. I. I. vii, 378.)
 • n. < திருத்து-. Reclaimedland; காடுதிருத்திச் சாகுபடிக்குக் கொண்டுவரப்பட்ட நிலம். மன்றச்சநம்பி திருத்துக்குத்தெற்கில்(S. I. I. iv, 147).