தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அணிவகை. (M. E. R. 720 of 1916.) An ornament;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Anornament; அணிவகை. (M. E. R. 720 of 1916.)