தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சிதம்பரத்தில் நடராசர் எழுந்தருளியிருக்கும் திருக்கோயில் ; கிறித்துவர் கூடித்தொழும் இடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிறிஸ்தவர் கூடித்தொழுமிடம். Chr. 2. Church, assemblage or congregation of Christians, select society of believers;
  • நடராஜசபை. 1. The sacred shrine of Naṭarāja, as at Chidambaram;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Among Saivas, a sa cred assembly at Madura or Chillum brum. 2. ''(Chris. usage.)'' The church, or society of believers.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.The sacred shrine of Naṭarāja, as at Chidambaram; நடராஜசபை. 2. Church, assemblageor congregation of Christians, select society ofbelievers; கிறிஸ்தவர் கூடித்தொழுமிடம். Chr.