தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திருகுப்பூவகை. Loc. Chrysanthemum-shaped ornament, worn by girls on their heads;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < திருகு- + சாமந்தி +. Chrysanthemum-shaped ornament, worn by girls on their heads;திருகுப்பூவகை. Loc.