தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பூசைப்பரிசாரகன். Chr. Deacon;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Deacon; பூசைப்பரிசாரகன். Chr.