தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சிறிய அறை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிறிய அறை. Small room, nook;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தாழ்- +. Smallroom, nook; சிறிய அறை.