தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சதி ; தாளவுறுப்புகளைத் தவறாது கணக்கிட்டுப் போடும் தாளகதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சதி. (பிங்.) Agreement of time;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.(Mus.) Agreement of time; சதி. (பிங்.)