தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பூ ; பூவரும்பு ; பூமாலை ; பூங்கொத்து ; கிண்கிணிமாலை ; சங்கிலி ; ஒழுங்கு ; படை ; கொடிப்படை ; கிளிக்கழுத்தின் கோடு ; பிடரி மயிர் ; கயிறு ; காண்க : தார்க்குச்சு ; தோற்கருவிவகை ; உபாயம் ; ஏரி உள்வாயிலுள்ள புன்செய் ; உடைமையைக் குறிக்கும் ஒரு சொல் ; வீடு ; கீல் எண்ணெய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பிடர் மயிர். தாரணியெருத்தின் அரிமான் (பதிற்றுப். 12, 4). 13. Mane;
 • தோற்கருவிவகை. பம்பைதார் முரசம் (கம்பரா. பிரமாத். 5.). 14. A kind of drum;
 • ஏரி உள்வாயிலுள்ள புன்செய். எனக்கு அந்தத் தாரைக் காட்டினான். 15. Land inside a tank, used for dry cultivation;
 • உபாயம். ஒருகால் வருதார்தாங்கி (புறநா. 80). 16. Trick, tactical move;
 • உடைமையைக் குறிக்கும் ஒரு சொல். ஜாகீர்தார், இனாந்தார். A termination indicating owner;
 • கீலெண்ணெய். Loc. Liquid or wood tar, pitch, liquido;
 • வீடு. House;
 • மலை. (பிங்.) 1. Wreath, garland, chaplet;
 • பூ. (பிங்.) 2. Flower, blossom;
 • பூவரும்பு. கடைதிறக்குந்தார்கண்ட வண்டும் (வெங்கைக்கோ.65). 3. Flower-bud;
 • பூங்கொத்து. தாரார் கரந்தை மலைந்து (பு. வெ. 2, 1). 4. Cluster of flowers;
 • கிண்கிணி மாலை. பாய்மா வரும் பொற்றா ராவத்தாலே (சீவக. 1819). 5. String of bells for a horse;
 • சங்கிலி. (சங். அக.) 6. Chain;
 • கிளியின் கழுத்துவரை. செந்தார்ப் பசுங்கிளியார் (சீவக. 1036). 7. Neck-stripes of parrots;
 • கொடிப்படை. தாரொடு பொலிந்த . . . மூத்த புரிசை (மலைபடு. 227). 8. Van of an army;
 • சேனை. (சூடா.) தாரொடுங்கல் செல்லா (கம்பரா. மந்தரை. 13). 9. Rank and file of an army, troops;
 • ஓழுங்கு. தாரருந் தகைப்பின் (பதிற்றுப் 64, 7). 10. Orderliness;
 • . 11. cf. தாறு. See தார்க்குச்சு. (அக. நி.)
 • கயிறு. அருளெனு நலத்தார் பூட்டி (பதினொ. பட்டணத். கோயினா. 16). 12. [T. dāramu.] Cord;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a wreath, a garland, a chain, மாலை; 2. weaver's quill, bobbin or spool, தாறு; 3. an army, சேனை; 4. a flower, a blossom, பூ; 5. the van of an army; 6. rank and file of an army; 7. a string of bells for a horse etc. கிண்கிணிமாலை; 8. the mane of a lion, சிங்கத்தின்பிடரிமயிர்; 9. (Ar.) an affix implying a substantial person as in ஜமீன்தார்; 1. (Eng.) tar, pitch, கீல்.

வின்சுலோ
 • [tār] ''s.'' Wreath, chain, garland, chap let, மலை. 2. Flower, blossom, பூ. 3. Flower bud, பூவரும்பு. 4. A string of bells for a horse, &c., கிண்கிணிமாலை. 5. Van of an army bearing the flag, கொடிப்படை. 6. Rank and file of an army, படைவகுப்பு. (சது.) 7. Weaver's quill, bobbin, or spool, as தாறு. 8. Army, troops, a regiment, சேனை.
 • [tār] ''s. (Arab.)'' An affix implying a substantial person--as சமைதார், ஜமீன்தார், &c. 2. ''(Eng.)'' Tar, pitch, as டார்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. cf. dhṛ. 1. Wreath, garland,chaplet; மாலை. (பிங்.) 2. Flower, blossom; பூ.(பிங்.) 3. Flower-bud; பூவரும்பு. கடைதிறக்குந்தார்கண்ட வண்டும் (வெங்கைக்கோ. 65). 4. Clusterof flowers; பூங்கொத்து. தாரார் கரந்தை மலைந்து (பு.வெ. 2, 1). 5. String of bells for a horse; கிண்கிணி மாலை. பாய்மா வரும் பொற்றா ரரவத்தாலே(சீவக. 1819). 6. Chain; சங்கிலி. (சங். அக.) 7.Neck-stripes of parrots; கிளியின் கழுத்துவரை.செந்தார்ப் பசுங்கிளியார் (சீவக. 1036). 8. Van of anarmy; கொடிப்படை. தாரொடு பொலிந்த . . . மூத்தபுரிசை (மலைபடு. 227). 9. Rank and file of anarmy, troops; சேனை. (சூடா.) தாரொடுங்கல்செல்லா (கம்பரா. மந்தரை. 13). 10. Orderliness;ஒழுங்கு. தாரருந் தகைப்பின் (பதிற்றுப். 64, 7). 11.cf. தாறு. See தார்க்குச்சு. (அக. நி.) 12. [T.dāramu.] Cord; கயிறு. அருளெனு நலத்தார் பூட்டி(பதினொ. பட்டணத். கோயினா. 16). 13. Mane;பிடர் மயிர். தாரணியெருத்தின் அரிமான் (பதிற்றுப்.12, 4). 14. A kind of drum; தோற்கருவிவகை.பம்பைதார் முரசம் (கம்பரா. பிரமாத். 5). 15. Landinside a tank, used for dry cultivation; ஏரி உள்வாயிலுள்ள புன்செய். எனக்கு அந்தத் தாரைக் காட்டினான். 16. Trick, tactical move; உபாயம். ஒருகால் வருதார்தாங்கி (புறநா. 80).
 • part. < U. dār < dhārin. Atermination indicating owner; உடைமையைக்குறிக்கும் ஒரு சொல். ஜாகீர்தார், இனாந்தார்.
 • n. < E. tār. Liquid or wood tar,pitchPix liquido; கீலெண்ணெய். Loc.
 • n. perh. dharā. House; வீடு.