தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தானியமாகிய செல்வத்துக்குரிய திருமகள் .

வின்சுலோ
  • --தான்யலக்ஷ்மி, ''s.'' Lukshmi the goddess of grain.