தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நடனசாத்திரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நடனசாத்திரம். (யாழ்.அக.) Treatise on dancing;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. any treatise on dancing, நடனசாத்திரம்.

வின்சுலோ
  • [tāṇṭi] ''s.'' Any treatise on dancing, நடனசாஸ்திரம். ''(Sa. Ta'ndi.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • தாண்டிமண்டலம்போடு-தல் tāṇṭi-maṇṭalam-pōṭu-v. intr. < தாண்டு- +. Tospring or run at a person in rage, as aferocious animal; கோபாவேசத்தோடு மேற்பாய்தல். (J.)
  • n. < tāṇḍi. Treatise ondancing; நடனசாத்திரம். (யாழ். அக.)