தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தாக்கு ; எதிர்தாக்குகை ; வேகம் ; கனத்திருக்கை ; மிக்கிருக்கை ; வீக்கம் ; முதற்கொண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • வேகம். (W.) 3. Force; strength; power, as of blow, medicine or fire; momentum;
 • கனத்திருக்கை (யாழ். அக.) 4. Onerousness, heaviness;
 • வீக்கம். (யாழ். அக.) 5. Swelling;
 • தாக்கு. Loc. 1. Attack, assault, hit;
 • எதிர்தாக்குகை. (W.) 2. Reaction, counteraction;
 • முதற்கொண்டு. நாளைத் தாக்கம். Loc. From, onward;
 • மிக்கிருக்கை. (W.) 6. Preponderance;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (from தாக்கு v.) reaction, force, pressure; 2. preponderance, அதிபாரம். பசித்தாக்கம், gnawing or pinch of hunger.

வின்சுலோ
 • [tākkm] ''s. [prov.]'' Reaching, counterac tion, எளிதாக்குகை. 2. Force, strength, power--as of a blow, medicine, the sun, fire, reflected impetus or momentum, வேகம். 3. Pressure, onerousness, heavi ness, கனப்பு. 4. Preponderance, அதிபாரம்; [''ex'' தாக்கு, ''v.'']

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < தாக்கு-. 1. Attack,assault, hit; தாக்கு. Loc. 2. Reaction, counter-action; எதிர்தாக்குகை. (W.) 3. Force; strength;power, as of blow, medicine or fire; momentum;வேகம். (W.) 4. Onerousness, heaviness; கனத்திருக்கை. (யாழ். அக.) 5. Swelling; வீக்கம். (யாழ்.அக.) 6. Preponderance; மிக்கிருக்கை. (W.)
 • adv. < துவக்கம். From,onward; முதற்கொண்டு. நாளைத் தாக்கம். Loc.