தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஊர்தல் ; தத்துதல் ; பரத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரத்தல். உடன்றுநோக்கும்வா யெரிதவழ.(புறநா. 38, 5). 3. To extend, traverse, spread on all sides;
  • தத்துதல். ஓதங் கரைதவழ்நீர் வேலியுலகினுள் (பு. வெ. 8, 9). 2. To leap and flow, as waves;
  • ஊர்தல். தங்கள்பாடியில் வளர்ந்துமா மருதிடைத் தவழ்ந்த . . . கருணையங்கடலே (பாரத. கிருட்டிணன். 91). 1. To creep, crawl, as infants, lizards, snakes;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • 4 v. intr. [K. tevaḷ.] 1.To creep, crawl, as infants, lizards, snakes;ஊர்தல். தங்கள்பாடியில் வளர்ந்துமா மருதிடைத்தவழ்ந்த . . . கருணையங்கடலே (பாரத. கிருட்டிணன்.91). 2. To leap and flow, as waves; தத்துதல்.ஓதங் கரைதவழ்நீர் வேலியுலகினுள் (பு. வெ. 8, 9).3. To extend, traverse, spread on all sides; பரத்தல். உடன்றுநோக்கும்வா யெரிதவழ (புறநா. 38, 5).