தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு நீர்வாழ் சாதிவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நீர்வாழ்சாதிவகை. தவளைத் தண்டுறை கலங்கப் போகி (பெருங். மகத. 3, 21) . Animals of the frog and toad variety, Batrachia ecandata;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. a frog, மண்டூகம். தவளை கத்துகிறது, the frog croaks. தவளைக்கல், a rough stone. தவளைக்குஞ்சு, a tadpole. தவளைக்குறங்கு, --க்கால், (in jewelry) a kind of clasp in chain; a kind of iron hook. தவளைச்சினை, frog's spawn. தவளைதத்த, to hop, skip like a frog; 2. to play at leap-frog. தவளைநுரை, frog's froth containing spawn. தவளைப்பாய்ச்சல், --ப்பாய்த்து, a frog's leap; 2. a poetical transposition of words.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
மண்டூகம்.

வின்சுலோ
  • [tvḷai] ''s.'' A frog, மண்டூகம், Ran&ae; Temporaria. There are different species, as கிணற்றுத்தவளை--சொரியாந்தவளை--மணற்றவளை--பச் சைத்தவளை, &c. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தவ்வு-. [K. M. tavaḷa.]Animals of the frog and toad varietyBatrachiecandata; நீர்வாழ்சாதிவகை. தவளைத் தண்டுகலங்கப் போகி (பெருங். மகத. 3, 21).