தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கையால் தள்ளிச்செலுத்தும் சிறுவண்டி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கையால் தள்ளிச்செலுத்தும் சிறு வண்டி. Wheelbarrow, perambulator;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தள்ளு- +.Wheelbarrow, perambulator; கையால் தள்ளிச்செலுத்தும் சிறு வண்டி.