தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 3. See தளிகைவிடு-.
  • கடவுட்கு அன்னமுதலியவற்றை நிவேதித்தல். 2. To offer boiled rice to idols;
  • நிவேதனத்தின் பொருட்டு அன்னமுதலியவற்றைக் கொணர்ந்து வைத்தல். 1. To take boiled rice, etc., for offering to idols ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • -,v. intr. < தளிகை +. Vaiṣṇ. 1. To take boiledrice, etc., for offering to idols; நிவேதனத்தின்பொருட்டு அன்னமுதலியவற்றைக் கொணர்ந்து வைத்தல். 2. To offer boiled rice to idols; கடவுட்குஅன்னமுதலியவற்றை நிவேதித்தல். 3. See தளிகைவிடு-.