தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பரம்பரை ; ஒருவர் இருந்து வாழும் காலம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • பரம்பரை. இவன் வழியாய் வரு மெட்டாந் தலைமுறையில் (பிரமோத். 5, 38). Generation, lineal descent;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Generation, lineal descent. தலைமுறைகண்டவன். An ancestor. தலைமுறைதலைமுறையாக. From generation to generation. தலைமுறையில்லாததாழ்வு. Extinction of a generation or family. ''(R.)'' தலைமுறைப்பட்டவன். A person of an ancient and high family. தலைமுறையிலில்லாதவழக்கம். A custom unknown to one's ancestors.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • தலைமுறைதத்துவமாய் talai-muṟai-tattuvam-āyadv. < தலைமுறை +. From generation to generation; பரம்பரை பரம்பரையாய்.
  • n. < id. +. Generation, lineal descent; பரம்பரை. இவன் வழியாய்வரு மெட்டாந் தலைமுறையில் (பிரமோத். 5, 38).