தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தலையிற் கட்டும் துணி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தலைப்பாகை.

வின்சுலோ
  • --தலைப்பாகு--தலைப்பாகை. ''s.'' A turban.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. பாகை. Seeதலைப்பாகை.