தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  காண்க : தர்ப்பணம் ; முதுகெலும்பு ; கண்ணாடி ; யானைமுதுகு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • See தர்ப்பணம். (சங். அக.) Ceremonial offering of water to gods, rṣis and manes.
 • கண்ணாடி. தற்பணந்தா னெப்படியோ தானே விளங்கு மப்படியே (ஞானவா.ஞானவிண். 28). Mirror;
 • யானை முதுகு. 1. Elephant's back;
 • முதுகெலும்பு. 2. Back-bone;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. see தருப்பணம்.

வின்சுலோ
 • [tṟpṇm] ''s.'' [''prop.'' தருப்பணம், which see.] A ceremony.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < tarpaṇa.Ceremonial offering of water to gods, ṛṣis andmanes. See தர்ப்பணம். (சங். அக.)
 • n. < darpaṇa.Mirror; கண்ணாடி. தற்பணந்தா னெப்படியோ தானேவிளங்கு மப்படியே (ஞானவா. ஞானவிண். 28).
 • n. < talpana. (யாழ்.அக.) 1. Elephant's back; யானை முதுகு. 2.Back-bone; முதுகெலும்பு.