தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இளமை ; தக்க சமயம் ; நல்ல எண்ணம் ; காண்க : பெருஞ்சீரகம் ; ஆமணக்கு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See ஆமணக்கு. (மு. அ.) 5. Castor-plant.
  • See பெருஞ்சீரகம். (மலை.) 4. Chinese anise.
  • நல்லெண்ணம். தருணங் கெட்டவன். Loc. 3. Good intention;
  • ஏற்ற சமயம். வெஞ்சமர் தொடர்ந்ததத்தருணமாம். (சங். அக.) 2. Right time, proper season;
  • இளமை. கருண வஞ்சிக் கொம்பு (கம்பரா. தைலமாட்டு. 15). 1. Prime of life, youthfulness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. juvenility, இளமை; 2. proper season or opportunity, seasonable time, சமயம். தருணதை, female juvenility; the state of a young woman at or near puberty. தருணன், (fem. தருணி) a young man, at puberty, பாலியன். ஏற்றதருணம், a fit time.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இளமை, சமயம்.

வின்சுலோ
  • [taruṇam] ''s.'' Juvenility, youthfulness, இளமை. W. p. 369. TARUN'A. 2. ''(c.)'' The proper season or opportunity, seasonable time, சமயம்; ''which see.'' ஏற்றதருணம். A fit time.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < taruṇa. 1. Primeof life, youthfulness; இளமை. தருண வஞ்சிக்கொம்பு (கம்பரா. தைலமாட்டு. 15). 2. Right time,proper season; ஏற்ற சமயம். வெஞ்சமர் தொடர்ந்ததத்தருணமாம். (சங். அக.) 3. Good intention;நல்லெண்ணம். தருணங் கெட்டவன். Loc. 4.Chinese anise. See பெருஞ்சீரகம். (மலை.) 5.Castor-plant. See ஆமணக்கு. (மூ. அ.)