தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தமிழ்நாடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தமிழ்நாடு. வையக வரைப்பிற் றமிழகங் கேட்ப (புறநா. 168, 18). The Tamil country;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • தமிழப்பல்லவதரையர் tamiḻa-p-palla-va-taraiyarn. < id. +. The Pallavas of theTamil country; தமிழ்நாட்டுப் பல்லவவரசர். (நன்.164, மயிலை.)
  • n. < id. +. The Tamilcountry; தமிழ்நாடு. வையக வரைப்பிற் றமிழகங்கேட்ப (புறநா. 168, 18).