தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மூங்கில். (சங். அக.) Bamboo;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Bamboo; மூங்கில். (சங். அக.)