தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒவ்வொன்றாய் அல்லது ஒவ்வொருவராய் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒவ்வொன்றாய் அல்லது ஒவ்வொருவராய். Individually, separately, each one, singly;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • adv. < id. +. Individually, separately, each one, singly; ஒவ்வொன்றாய் அல்லது ஒவ்வொருவராய்.