தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சொந்தம் ; உரிமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • உரிமை. தனது பாராட்டுகினுந் தடிவார் தெவ்வர் (குற்றா. தல. நாட்டுச். 15). 2. Friendship, amity, intimacy;
  • சொந்தம். தனதாகத் தான்கொடான் (நாலடி, 278). 1. [T. tanadu, M. tanatu.] That which is one's own;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. friendship, amity, சிநேகம்; 2. gen. of தான், his. தனதுபண்ண, to cultivate one's friendship.

வின்சுலோ
  • [tṉtu] ''s.'' Friendship, amity, சினேகம். ''(c.)'' 2. See தன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < தான். 1. [T. tanadu,M. tanatu.] That which is one's own; சொந்தம்.தனதாகத் தான்கொண்டான் (நாலடி, 278). 2. Friendship, amity, intimacy; உரிமை. தனது பாராட்டுகினுந் தடிவார் தெவ்வர் (குற்றா. தல. நாட்டுச். 15).