தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முழுவதும் ஒற்றுமையான வடிவம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முழுதும் ஒற்றுமையான வடிவு. காட்சி அதன் தத்ரூபமா யிருக்கும். Colloq. Exact resemblance;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < tad-rūpa. Exactresemblance; முழுதும் ஒற்றுமையான வடிவு. காட்சிஅதன் தத்ரூபமா யிருக்கும். Colloq.