பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • III. v. i. swag, wabble, தளம்பு; 2. become full, overflow, நிரம்பு; 3. increase, பெருகு. ததும்பல், ததுமல், overflowing, being full, agitation.

வின்சுலோ
  • [ttumpu] கிறேன், ததும்பினேன், வேன், ததும்ப, ''v. n.'' To increase, பெருக. 2. To fill up, to become full; to swell, to overflow, நிரம்ப. 3. To wabble, as water in a vessel, தளம்ப. ''(c.)''