தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தடிமன்1.Tinn.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. [T. K. taḍi.] Seeதடிமன். Tinn.