தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    மீன் , ஆமை , பன்றி , நரசிங்கம் , வாமனன் , பரசுராமன் , இராமன் , பலராமன் , கண்ணன் , கற்கி என்னும் திருமாலின் பத்துத் திருப்பிறப்புகள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மத்யம், கூர்மம், வராகம், நரசிங்கம், வாமனன், பரசுராமன், ராமன், பலராமன், கிருஷ்ணன், கற்கி என்னும் திருமாலின் பத்து அவதாரங்கள். (பிங்.) The ten avatars of Viṣṇu, viz., matsyam, kūrmam, varākam, Naraciṅkam, vāmaṇa , paracurāma , Rāmaṉ, palarāmaṣ, kiruṉaṉ, kaṟki ;

வின்சுலோ
  • ''s.'' The ten incarnations of Vishnu. See திருமாலவதாரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < dašan + avatāra. The ten avatars of Viṣṇu, viz.,Matsyam, Kūrmam, Varākam, Naraciṅkam,Vāmaṉaṉ, Paracurāmaṉ, Rāmaṉ, Palarāmaṉ,Kiruṣṉaṉ, Kaṟki; மத்ஸ்யம், கூர்மம், வராகம், நரசிங்கம், வாமனன், பரசுராமன், ராமன், பலராமன்,கிருஷ்ணன், கற்கி என்னும் திருமாலின் பத்து அவதாரங்கள். (பிங்.)