தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : தங்குதடை ; அடக்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See தங்குதடை. Loc.
  • அடக்கம். தங்குதரிப்பில்லாமற் பேசுகிறானை. Loc. 2. Control, restraint;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.1. See தங்குதடை. Loc. 2. Control, restraint;அடக்கம். தங்குதரிப்பில்லாமற் பேசுகிறான். Loc.