தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See தக்கடி. Loc.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. See தக்கடி. Loc.