தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    தந்தை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தந்தை. இமவான் மகட்குத் தன்னுடையக் கேள்வன் மகன் றகப்பன் (திருவாச. 9, 13). Father;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (hon. தகப்பனார், pl. தகப்பன் மார்) a father. தகப்பன் மரியாதையாய் நடத்த, to treat or regard one as a father. தகப்பன் முறை, relationship as one in the father's place. சிறிய தகப்பன், a father's younger brother. பெரிய தகப்பன், a father's elder brother. டொ டொங்கு , s. (Tel.) a hole in a tree, பொந்து; 2. crookedness, கோணல்.

வின்சுலோ
  • [tkppṉ] ''s.'' A father; as among brahmans, தமப்பன், and தோப்பன். ''(c.)'' தகப்பன்மரியாதை. As a father.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. தமப்பன். [M.takappan.] Father; தந்தை. இமவான் மகட்குத்தன்னுடைய கேள்வன் மகன் றகப்பன் (திருவாச. 9,13).