தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒலி ; விரைவு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • விரைவு. 2. Haste, quickness;
  • ஒலி. 1. Sound, noise;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஞரல்-. (அக. நி.) 1.Sound, noise; ஒலி. 2. Haste, quickness;விரைவு.