தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கிறிஸ்தவக் குழந்தைக்குப் பேரிடும்போது இடும் ஆடை. Chr. Chrisom;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < ஞானஸ்நானம் +. Chrisom; கிறிஸ்தவக் குழந்தைக்குப் பேரிடும்போது இடும் ஆடை. Chr.