தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • See சய. The 28th year of the Jupiter cycle.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Jaya. The 28th year of theJupiter cycle. See சய.