தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மகளிர். 1. Women;
  • அந்தப்புரம். 3. Seraglio;
  • மகளிர்வசிக்குமிடம். 2. Women's apartments;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Persn. zanānā. 1.Women; மகளிர். 2. Women's apartments;மகளிர்வசிக்குமிடம். 3. Seraglio; அந்தப்புரம்.