தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மல்லகஜட்டி. வழித்துணையாக நாலு ஜட்டிகளை யனுப்பி (கோயிலொ. 110). Wrestler;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < T. jeṭṭi. Wrestler; மல்லகஜட்டி. வழித்துணையாக நாலு ஜட்டிகளை யனுப்பி(கோயிலொ. 110).