தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஆம்பல் ; சூரியன் ; புதன் .