தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அறுபதாண்டுக் கணக்கில் முப்பத்தேழாம் ஆண்டு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஆண்டு அறுபதனுள் முப்பத்தேழாவது (வருஷாதி.) The 37th year of the Jupiter cycle ;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the 37th year of the Hindu cycle.

வின்சுலோ
  • [cōpakirutu] ''s.'' The thirty-seventh year of the Hindu cycle, ஓர்வருடம், ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < šōbhakṛt.The 37th year of the Jupiter cycle; ஆண்டு அறுபதனுள் முப்பத்தேழாவது. (வருஷாதி.)