தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசாங்க உத்தியோகஸ்தருளொருவகையான். (S. I. I. V, 339.) An officer of the king;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.An officer of the king; அரசாங்க உத்தியோகஸ்தருளொருவகையான். (S. I. I. v, 339.)