தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சொல்லின் பாகுபாடு , செய்கை முதலியவற்றைப்பற்றிக் கூறும் இலக்கணப் பகுதி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சொல்லின் பாகுபாடு செய்கை முதலியவற்றைப்பற்றிக் கூறும் இலக்கணப் பகுதி. (தொல்.) Section dealing with etymology;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +adhikāra. (Gram.) Section dealing with etymology; சொல்லின் பாகுபாடு செய்கை முதலியவற்றைப்பற்றிக் கூறும் இலக்கணப் பகுதி. (தொல்.)