தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  உதிர்தல் ; மழைபெய்தல் ; மிகுதல் ; பொழிதல் ; கொட்டுதல் ; மிகக் கொடுத்தல் ; காண்க : சொறிதல் , சுழலுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • . See சொறி.
 • சுழலுதல். (சூடா.) To whirl, revolve;
 • கொட்டுதல். காரியெட் சொரிந்தார் (கம்பரா.பிரமாத்.165). 5. [M. cori.] To empty, pour out, as corn from sack; to dump, as sand from cart;
 • மிகக்கொடுத்தல். துகில் வர்க்கமெல்லாம் . . . சொரிந்தாரன்றே (சிவரக. சுக முனி. 5). 6. To give away in plenty;
 • பொழிதல். வானவர்பூ மழை சொரிந்தார் (பெரியபு.மநுநீதி.45). 4. To scatter, pour fourth, effuse, emit, shoot, as arrows, shed, as leaves, fruits;
 • உதிர்தல். (J.) --tr. 3. To drop off, as dry scales in small pox; to be scattered, as rice from the husk;
 • மழைமுதலியன தொகுதியாக விழுதல். அலர் மழை சொரிந்த (கம்பரா.வேள்வி.56). 1. [K. suri, M. coriyuka.] To flow down, rain, spill;
 • மிகுதல். மரத்திற் பழம் சொரிந்திருக்கிறது. 2. To bear in plenty; to be abundant, profuse, copious;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 4 v. cf. sru. intr. 1.[K. suri, M. coriyuka.] To flow down, rain,spill; மழைமுதலியன தொகுதியாக விழுதல். அலர்மழை சொரிந்த (கம்பரா. வேள்வி. 56). 2. To bear inplenty; to be abundant, profuse, copious;மிகுதல். மரத்திற் பழம் சொரிந்திருக்கிறது. 3. Todrop off, as dry scales in small-pox; to be scattered, as rice from the husk; உதிர்தல். (J.)--tr. 1.To scatter, pour forth, effuse, emit, shoot, asarrows, shed, as leaves, fruits; பொழிதல். வானவர்பூ மழை சொரிந்தார் (பெரியபு. மநுநீதி. 45). 2.[M. cori.] To empty, pour out, as corn fromsack: to dump, as sand from cart; கொட்டுதல்.காரியெட் சொரிந்தார் (கம்பரா. பிரமாத். 165). 3.To give away in plenty; மிகக்கொடுத்தல். துகில்வர்க்கமெல்லாம் . . . சொரிந்தாரன்றே (சிவரக. சுகமுனி. 5).
 • 4 v. tr. See சொறி-.
 • 4 v. intr. < சுரி-. Towhirl, revolve; சுழலுதல். (சூடா.)