தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சேவலைக் கொடியிற் கொண்ட முருகக் கடவுள் .