தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  திரட்சி ; வைக்கோற்புரியா லமைந்த நெற்குதிர் ; களஞ்சியம் ; மாட்டின் இரண்டு முன்னங்கால்களையும் சேர்த்துக் கட்டுந்தளை ; ஓர்ஏர் மாடு ; நிறுத்தலளவை ; ஒரு முகத்தலளவை ; சேங்கொட்டைமரம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • எட்டுப் பலங்கொண்ட ஓரு நிறுத்தலளவை. 1. A standard weight = 8 palams;
 • இரண்டு மாடுகளின் முன்னங்கால்களைச் சேர்த்துக்கட்டுந்தளை. (J.) 5. Band joining the forelegs of a pair of cattle;
 • ஓரேர் மாடு. (J.) 4. Yoke of oxen, pair of oxen yoked together;
 • திரட்சி. (தொல். சொல். 363). 1. Roundness, plumpness, globularity;
 • வைக்கோற்புரியாலமைந்த நெற்குதிர். (G. Tj. D. I, 103.) 2. Straw-receptacle for paddy;
 • களஞ்சியம். Loc. 3. Granary;
 • . 6. [K. gēru, M. cēr.] Marking-nut tree. See சேங்கொட்டை. (நேமிநா. எழுத். 15, உரை.)
 • ஓரு முகத்தலளவை. 2. Dry or liquid measure = 1/24 paṟai in Ceylon = 70 cu. in. and upwards in S. India;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a weight of eight palams; 2. a dry or liquid measure; 3. a small corn-heap, தானியப்போர்; 4. a yoke of oxen, ஓரேர்மாடு; 5. a tie which joins the fore legs of a pair of cattle, தளை. சேர்கட்ட, to form a heap of corn with straw, to deposit paddy in measures. பக்காச்சேர், a large seer of 24 palams.
 • சேரு, II. v. i. & t. approach, draw near, arrive at, சிட்டு; 2. be near, அடுத்திரு; 3. side with one, joint one, unite, associate with, collect, come together, கூடு; 4. belong to, அடு; 5. resemble, be alike, ஒ. அது என்னை, (எனக்கு)ச் சேரும், I shall get it, I shall come by it. அது என்னைச்சேர்ந்த நிலம், it is my land. சபையைச் சேர்ந்தான், he joined the assembly or church, he visited the assembly. சபையில் சேர்ந்தான், he joined the church as a member. அவனோடு சேர்ந்தான், he associated with him, he sided with him. சேர, adv. (inf.) jointly, altogether, wholly, near to. சேரக்கட்ட, to tie together, as the hands etc; 2. to deliver, give over, remit, transmit, செலுத்துவிக்க. சேரப்பார்க்க, to seek admittance; 2. to find whether the parts of a frame work fit each other. சேராச் சேர்த்தி, a disproportioned match; inequality as of a married couple; 2. bad company, associating with improper persons; 3. confusion, disorder, தாறுமாறு. சேரும்பாடும், promiscuously; in confusion. சேர்கால், the hampered feet of beats. சேர்ந்தார், friends, partisans, relations. சேர்ந்தார்க் கொல்லி, fire (that which destroys those in contact with it.) சேர்ந்துபோக, -நடக்க, to walk together or in ranks as soldiers. சேர்மானம், union, association; 2. compounds, ingredients of a mixture. சேர்விலங்கு, fetters for the feet or hands. சேரல், v. n. drawing near, கிட்டல், (சேர்தல் சேருதல், v. ns.)
 • VI. v. t. gather together, collect, கூட்டு; 2. combine, unite, associate, இசை; 3. amalgamate, mix, கல; 4. set, put, join, link together, இணை; 5. add, insert, இமையில்சேர்; 6. receive or admit to one's company, ஏற்றுக்கொள்; 7. encroach upon, ஒற்றிக்கொள்; 8. make, build, construct; 9. cause to succeed or prosper; to conduct in safety to a destined place. சேர்க்கை, v. n. union, association, alliance; 2. joining, addition. சேர்த்தி, சேர்த்திக்கை, v. n. close attachment, connection, intercourse. சேர்த்துக்கொள்ள, to admit into society; to receive into friendship; 2. to credit; 3. to encroach upon. சேர்த்துவிட, to join-as a woman to a man, a servant to a master etc; 2. to reconcile, pacify, unite, reunite. சேர்த்துவைக்க, to lay up a hoard, amass; 2. to pacify, to make friends. சேர்ப்பு, v. n. mixing, connection; 2. supplement, appendix. குமுக்குசேர்க்க, to gather persons for help.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • 2./6. ceeru-/= சேரு 2. approach, draw near; be near; reach (a destination) 6. collect, combine, join, unite

வின்சுலோ
 • [cēr] ''s.'' A dry or liquid measure, a ''seer'' the twenty-fourth of a பறை, always struck in Ceylon, ஒருமுகத்தலளவு. 2. ''(Hind.)'' A weight of eight pallams (பலம்), ஓர்நிறையளவு. 3. A small corn-rick or heap, தானியப்போர். ''(c.)'' 4. ''[prov.]'' A yoke of oxen, a pair of cattle, தளை.
 • [cēr ] --சேரு, கிறேன், ந்தேன், வேன், சேர, ''v. n.'' To join; unite or associate with, கூட. 2. To draw near, to arrive at; to approach, திட்ட. 3. To be near, adjacent, con tiguous, அடுத்திருக்க. 4. To come together, assemble, collect, muster, ஒருமிக்கச்சேர. 5. To belong to, be dependent on, or attached to, be connected with, அடுக்க. 6. To fit, suit, be adapted to--as the mortise to the tenon, &c., இணங்க. 7. To be in close friendship or union, to have a liking for a person on account of congeniality of temper or from habit, &c., பொருந்த. 8. To mach, equal, correspond with, ஒக்க. 9. To be added, become aggregated, அதிகரிக்க. 1. To become mixed incorporated, blended, கலந்துபோக. 11. To be incident to, co-existent with, ap pertain to, as a quality--&c., உரித்தாக. 12. To be received or admitted into a society, or an institution, சம்பந்தப்பட. 13. ''v. a.'' To approach, to join, அணுக. 14. To unite in sexual embrace, புணர. 15. To attain, obtain, acquire, அடைய. 16. To have re course to; to side with, ஓர்பட்சத்தைச்சேர. ''(c.)'' இதுஅதற்குச்சேராது. This will not be a suitable match to that. சேரிடமறிந்துசேர். Discriminate in your choice of places; ''i. e.'' associate with the wise. ''(Avv.)'' இவன்மனுஷரோடேசேருகிறதில்லை. He does not associate with others. அதெங்களைச்சேராது. That does not affect us.
 • [cēr] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To join, combine, unite, associate, இசைக்க. 2. To mix, admix, incorporate, amalgamate, கலக்க. 3. To collect, gather, muster, assemble, கூட்ட. 4. To aggregate, add sum, to sum, கணக்குக்கூட்ட. 5. To bring over to one's interest or party; to enlist, proselyte, ஓர்பட்சத்திற்சேர்க்க. 6. To receive or admit to one's company, party, &c., receive into friendship or service, to bring under protection or shelter, சபையிற் சேர்க்க. 7. To put together, pile up, join the parts of a whole; to string, form or arrange in a row; make or put together a book, an ola or a paper; to pair, ஏடுமுதலிய னசேர்க்க. 8. To append, to attach, annex; to piece, தொடுக்க. 9. To encroach upon, over-reach, பிறனுடையதைச்சேர்க்க. 1. To register, enter, enrol, record, அட்ட வணையிற்சேர்க்க. 11. To cause to succeed or prosper; to accomplish, to bring about an event prosperous or adverse, &c., பொருத்த. 12. To interpolate, insert, இடையிற்சேர்க்க. 13. To conduct in safety to a destined place, ஓரிடத்திற்சேர்க்க. 14. To collect money, tod dy, &c., ஈட்ட. 15. To tie or fasten with a rope, chain, &c.; to secure by fastening, கட்ட. 16. To put on a dress, armor, ornaments, &c., தரிப்பிக்க. 17. To make, build, construct, கோக்க. 18. To adulterate, பொடிசேர்க்க. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < சேர்-. 1. Roundness,plumpness, globularity; திரட்சி. (தொல். சொல்.363.) 2. Straw-receptacle for paddy; வைக்கோற்புரியாலமைந்த நெற்குதிர். (G. Tj. D. I, 103.) 3.Granary; களஞ்சியம். Loc. 4. Yoke of oxen,pair of oxen yoked together; ஓரேர் மாடு. (J.)5. Band joining the forelegs of a pair of cattle;இரண்டுமாடுகளின் முன்னங்கால்களைச் சேர்த்துக்கட்டுந்தளை. (J.) 6. [K. gēru, M. cēr.] Marking-nuttree. See சேங்கொட்டை. (நேமிநா. எழுத். 15,உரை.)
 • n. < Hind. sēr. [K. Tu. sēru.] 1.A standard weight = 8 palams; எட்டுப் பலங்கொண்ட ஒரு நிறுத்தலளவை. 2. Dry or liquidmeasure = 1/24 paṟai in Ceylon = 70 cu. in. and upward in S. India; ஒரு முகத்தலளவை.
 • n. < Hind. sēr. [K. Tu. sēru.] 1.A standard weight = 8 palams; எட்டுப் பலங்கொண்ட ஒரு நிறுத்தலளவை. 2. Dry or liquidmeasure = 1/24 paṟai in Ceylon = 70 cu. in. and upward in S. India; ஒரு முகத்தலளவை.