தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  செய்தி ; தன்மை ; சேதிநாடு ; ஓர் அரச மரபு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சேதி நன்னாட்டு நீடு திருக்கோவலூரில் (பெரியபு. மெய்ப்பொரு. 1). 2. See சேதிநாடு.
 • சேதியை ஆண்ட ஓர் அரசவம்சம். சேதிமாமரபோன் (பாரத. குருகுல. 104). 3. The dynasty that ruled Chedi;
 • தன்மை. வாவறூங்குகின்ற சேதியென்ன (உத்தரரா. சம்புவன். 32). 2. Nature, manner;
 • வடதேசங்களுன் ஒன்று. சேதிப்பெருமான் சிசுபாலன் (பாரத. திரௌபதி. 42). 1. Chēdi, the region round Bilaspur and Jubbalpur, one of 56 tēcam, q.v.;
 • சமாசாரம். இந்தச் கேதி யுரைக்க (இராமநா. பாலகா. 13). 1. News, occurrence;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. vulg. for செய்தி, news.
 • VI. v. t. (சேதனம்) cut off, sever, tear part, அறு; 2. amputate. சேதிதம், that which is cut off.

வின்சுலோ
 • [cēti] ''s.'' [''improp. for'' செய்தி.] News, occurrences, புனிதம்.
 • [cēti] ''s.'' The name of a country, ஓர்தேசம்.
 • [cēti] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To cut off, to divide, to sunder, sever, tear apart, அறுக்க. 2. To amputate, அங்கஞ் சேதிக்க; [''ex'' சேதனம்.] ''(Colloq.)'' அவர்கள்சேதிக்கப்பட்டார்கள். They were mu tilated, and destroyed.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < செய்தி. 1. News, occurrence; சமாசாரம். இந்தச் சேதி யுரைக்க (இராமநா.பாலகா. 13). 2. Nature, manner; தன்மை.வாவறூங்குகின்ற சேதியென்ன (உத்தரரா. சம்புவன்.32).
 • n. < Cēdī. 1. Chēdī, the regionround Bilaspur and Jubbalpur, one of 56 tēcam,q. v.; வடதேசங்களுள் ஒன்று. சேதிப்பெருமான் சிசுபாலன் (பாரத. திரௌபதி. 42). 2. See சேதிநாடு.சேதி நன்னாட்டு நீடு திருக்கோவலூரில் (பெரியபு.மெய்ப்பொரு. 1). 3. The dynasty that ruledChedi; சேதியை ஆண்ட ஓர் அரசவம்சம். சேதிமாமரபோன் (பாரத. குருகுல. 104).