தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அழகு ; ஆனிமாதம் ; செழிப்பு ; மேன்மை ; வலிமை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • மேன்மை. சேட்ட மல்கிய பாதுகை. (விநாயகபு. 80, 278). 1. Eminence, greatness, excellence;
 • வலிமை. எழுந்திருக்கச் சேட்டமில்லை . (J.) 2. Strength, power, capacity;
 • செழிப்பு. சேட்டமாய் உண்டாக. (W.) 3. Luxuriance. fertility;
 • அழகு. (W.) 4. Bloom, as of countenance;
 • வைகாசி அமாவாசை கழிந்த பிரதமைமுதல் ஆனி அமாவாசை முடியுவுள்ள சாந்திரமான மாதம். (w.) The third lunar month from the day following the New Moon in the month of Vaikāci to the end of the New Moon day in the month of āṉi;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • சேஷ்டம், s. eminence, superiority, seniority, சிரேட்டம்; 2. strength, power, திராணி; 3. blooming, thriving; 4. the month of June, ஆனிமாதம்; 5. luxuriance of growth, செழிப்பு. சேட்டங்கெட்டவேளை, time of poverty, want of money. சேட்ட (சேஷ்ட) பாரி, the elder wife. சேட்ட (சேஷ்ட) புத்திரன், the firstborn son, the eldest son. சேஷ்டமாயுண்டாக, to thrive, to flourish. சேஷ்டர், (Chr. us.) the Bishop. சேஷ்டன் (fem. சேஷ்டி), elder brother, superior, senior. (opp. to கனிஷ் டன்).

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆனிமாதம்.

வின்சுலோ
 • [cēṭṭam ] --சேஷ்டம், ''s.'' The month of June, ஆனிமாதம். 2. Eminence, superi ority, seniority, rank, முதன்மை. W. p. 355. JYESHTA. 3. Luxuriance of growth, செ ழிப்பு. 4. Blooming as the countenance, அழகு. The second is used for சிரேட்டம், which see. 5. ''[prov.] (generally used in the negative.)'' Strength, power, capacity, திராணி. எழுந்திருக்கச்சேட்டமில்லை. He is indisposed to get up. சேட்டங்கெட்டவேளை. Time of poverty, want of money.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < šrēṣṭha. 1.Eminence, greatness, excellence; மேன்மை.சேட்ட மல்கிய பாதுகை (விநாயகபு. 80, 278). 2.Strength, power, capacity; வலிமை. எழுந்திருக்கச்சேட்டமில்லை. (J.) 3. Luxuriance, fertility;செழிப்பு. சேட்டமாய் உண்டாக. (W.) 4. Bloom,as of countenance; அழுகு. (W.)
 • n. < jyēṣṭha. The thirdlunar month from the day following the NewMoon in the month of Vaikāci to the end ofthe New Moon day in the month of Āṉi;வைகாசி அமாவாசை கழிந்த பிரதமைமுதல் ஆனிஅமாவாசை முடியவுள்ள சாந்திரமான மாதம். (W.)