தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சிலை. (G. Tj. D. I, 115.) Fragrant sirissa;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < சிலை. Fragrant sirissa;சிலை. (G. Tj. D. I, 115.)