தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    செய்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • செய்கை. கீழ்களைச் செய்தொழிலாற் காணப்படும் (நாலடி , 350). Action, deed ;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Action,deed; செய்கை. கீழ்களைச் செய்தொழிலாற் காணப்படும் (நாலடி, 350).