தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    வினைமுதலது தொழிலின் பயனை அடைவது ; நூலாசிரியன் கூறப்புகும் நூற்பொருள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நூலாசிரியன் கூறப்புகும் நூற்பொருள். தெய்வவணக்கமுஞ் செயப்படுபொருளும் (யாப். வி. கடவுள்வா. உரை). 2. Subject of a treatise required to be mentioned by its author at the commencement;
  • வினை முதலது தொழிலின்பயனை அடைவது. வினையே செய்வது செயப்படுபொருளே (தொல். சொல். 112). 1. (Gram.) Object of a verb;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. (in gram.) the objective case, the object. செயப்படுபொருள் குன்றிய வினை, an intransitive verb. செயப்படுபொருள் குன்றா வினை, a transitive verb.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
காரியப்படுபொருள்.

வின்சுலோ
  • [ceyppṭuporuḷ] ''s. [in grammar.]'' The objective case, இரண்டனுருபின்பொருள்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< செய்- +. 1. (Gram.) Object of a verb; வினைமுதலது தொழிலின்பயனை அடைவது. வினையே செய்வது செயப்படுபொருளே (தொல். சொல். 112). 2.Subject of a treatise required to be mentionedby its author at the commencement; நூலாசிரியன் கூறப்புகும் நூற்பொருள். தெய்வவணக்கமுஞ்செயப்படுபொருளும் (யாப். வி. கடவுள்வா. உரை).