தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  செவ்வை ; நடுநிலை ; சீர்திருத்தம் ; பாதுகாப்பு ; செவ்விய வழி ; தெரு ; நெஞ்சு ; மனநிறைவு ; ஆயத்தம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஆயத்தம். (J.) 4. Preparedness, fitness;
 • திருப்தி. (W.) 9. Satisfaction; agreeableness;
 • நெஞ்சு. (பிங்.) 8. Heart;
 • தெரு. (பிங்.) 7. Street;
 • செவ்விய வழி. சேந்த செயலைச் செப்பம் போகி (மலைபடு. 160). 6. Straight path, road;
 • இரட்சை. செப்ப முடையாய் (திவ். திருப்பா. 20). 5. Protection;
 • சீர்திருத்துகை. இந்த வீதியைச் செப்பஞ் செய். 3. Repair, renewal;
 • நடுநிலை. செப்ப முடையவ னாக்கம் (குறள், 112). (பிங்.) 2. Impartiality, evenness, equity,
 • செவ்வை. செப்பமு நாணு மொருங்கு (குறள, 951). 1. Straightness, correctness, exactness, smoothness, uprightness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • செப்பன், s. straightness, evenness, செம்மை; 2. impartiality, strict justice, நடுநீதி; 3. fitness, preparedness, தகுதி; 4. way, வழி; 5. unity, ஒப்பரவு; 6. protection, இரட்சை; 7. breast, bosom, heart, நெஞ்சு, மார்பு. செப்பனிட, செப்பம் பண்ண, to repair, mend, rectify, level. செப்பமாயிருக்க, to be fit, prepared or ready. ஒப்ப செப்பம், ஒத்த செப்பம், evenness, levelness.

வின்சுலோ
 • [ceppm ] --செப்பன், ''s.'' Straight ness, correctness, exactness, smoothness, செவ்வை. 2. Satisfaction, agreeableness, மனஒற்றுமை. 3. Impartiality, equity, justice, நடுவுநிலைமை. ''(c.)'' 4. Way, road, வழி. 5. Street, public thoroughfare, வீதி. 6. Breast, bosom, மார்பு. 7. Unity, concord, friend ship, கோட்டமின்மை. 8. ''[prov.]'' Fitness, preparedness, செப்பனிடல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < செம்-மை. 1.Straightness, correctness, exactness, smoothness, uprightness; செவ்வை. செப்பமு நாணுமொருங்கு (குறள், 951). 2. Impartiality, evenness,equity; நடுநிலை. செப்ப முடையவ னாக்கம் (குறள்,112). (பிங்.) 3. Repair, renewal; சீர்திருத்துகை.இந்த வீதியைச் செப்பஞ் செய். 4. Preparedness,fitness; ஆயத்தம். (J.) 5. Protection; இரட்சை.செப்ப முடையாய் (திவ். திருப்பா. 20). 6. Straightpath, road; செவ்விய வழி. சேந்த செயலைச் செப்பம்போகி (மலைபடு. 160). 7. Street; தெரு. (பிங்.) 8.Heart; நெஞ்சு. (பிங்.) 9. Satisfaction; agreeableness; திருப்தி. (W.)